سوالات متداول
   
   
سوال 1:آیا متقاضیان می توانند بدون مراجعه خودشان ثبت نام نمایند؟ بله با استفاده از سامانه و  داشتن کد ملی  و کد تامین اجتماعی
   
سوال 2 : آیا منقاضی می تواند کارت خود را صادر نماید؟ خیر کارت را هنگام مسابقه ار مسئولین دریافت نماید
   
سوال 3 : آیا در صورت نداشتن کد تامین اجتماعی می توان ثبت نام نمود خیر کد تامین اجتماعی جز ملزومات می باشد